קריאת תהילים

544
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
158
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
ב'
ז
ח
ט
י
יג
יד
יז
יט
כב
כד
כה
כו
כז
כט
ל
לא
לב
לג
לד
לו
לח
מ
מא
מב
מח
נ
נא
נג
נח
נט
ס
סב
סג
סה
סז
סב
סג
עב
עד
עז
עט
פא
פה
פו
פז
פט
צ
צג
צז
צט
קב
קג
קד
קי
קיא
קיב
קיד
קטו
קיז
קיט 2
קיט 3
קיט 5
קכ
קכב
קכו
קכז
קלא
קלג
קלד
קלה
קלו
קלח
קלט
קמג
קמה
קמו
קמז
קמח