קריאת תהילים

544
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
158
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
ד
ח
טו
טז
י
יא
יב
יג
יז
כא
כב
כד
כה
כו
כח
לא
לג
לד
לז
לט
מ
מא
מג
נ
נא
נב
נג
נד
נה
נז
נח
ס
סו
סט
סד
עב
עג
עו
עז
פד
פו
פח
פט
צג
צד
צה
צו
צח
צט
ק
קא
קב
קג
קד
קז
קח
קט
קי
קיד
קטו
קיז
קיט 4
קכב
קכג
קכד
קכו
קכז
קכח
קל
קלב
קלג
קלה
קלו
קלז
קמג
קמד
קמו
קמז
קמח
זכות קריאת התהילים היום יעמוד

  • עדיין לא נקראו היום