"זה יתנו" - חצי מטבע, זה הכל. לא מבקש ממך השי"ת יותר מדאי, רק חצי מטבע, רק תשובה מלב חצוי ושבור, ואז לכפר על נפשותיכם, מיד מגיע המחילה והסליחה והכפרה הגדולה מלפניו יתברך.

פורסם ב- דבר הרב

רבי נחמן מדריך אותנו במה עלינו להתחזק כעת, בדור אחרית הימים, כדי לזכות לכל הטוב העתיד לבוא

פורסם ב- מעניין