דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 8838
 • הדפס
 • דוא"ל

"שובו אליי ואשובה אליכם"

קרבנו

שלישי, 12 מאי 2015 10:56
"שובו אליי ואשובה אליכם"

כיצד אדם יכול לשוב בתשובה לאחר שהרס והחריב עולמות שאין לו אפשרות לתקנם - כיצד יכול האדם לשוב בתשובה?!

 

דוד המלך התפלל לפני הקדוש ברוך הוא: "יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות", (תהילים עד ו).  מסבירים חז"ל שדוד המלך התפלל לקדוש ברוך הוא וביקש שבעולמות העליונים ייחשב כביכול נבוכדנצר וטיטוס הם שהחריבו את בית המקדש.

 

וביאור הדברים כך הוא: בזמן שהשכינה שרתה על בית המקדש, לא היה בכל העולם כולו אדם שהיה בכוחו להחריב את בית המקדש. "לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים", (איכה ד יב). נבוכדנצר וטיטוס לא היו מסוגלים להחריב את בית המקדש. אולם לאחר שה' הסיר את שכינתו, ירדה אש משמים והיא שהחריבה את בית המקדש, וכפי שנאמר: "ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה" (איכה א יג).
רק לאחר שירדה האש ושרפה את הבית, ניתנה להם לגויים הרשות והם יכלו להחריבו. מובא במדרש שלאחר שנבוכדנצר החריב את בית המקדש, יצאה בת קול משמים ואמרה:

 


"אריא קטילא קטלת, קימחא טחינא טחנת, קרתא יקידתא אוקידתא, (איכה רבה פרשה א). "אריה הרוג הרגת, קמח טחון טחנת, בית שרוף שרפת". בית המקדש כבר לא היה מקודש, בורא העולם הסיר את שכינתו ולגויים נותר רק לשבור ולהרוס עצים ואבנים.
לגויים אין גישה לעולמות עליונים, הם לא יכולים לפעול שם כלל - הם גויים והמעשים שלהם קטנים. לכן התפלל דוד המלך כי יחשב לפני הקדוש ברוך הוא כאילו הם החריבו את בית המקדש. 
לעומת זאת, יהודי יכול להחריב עולמות במחשבותיו ובמעשיו. יהודי החוטא במחשבה בדיבור או במעשה, משפיע באופן הרבה יותר חמור ממה שעשו נבוכדנצר וטיטוס, כי הוא מחריב עולמות עליונים.

 


 בספר "ראשית חכמה" - שעליו העיד רבי נחמן מברסלב כי לא זכה ליראת שמים עד שלמד אותו אלף פעמים - נאמר כי לפני שאדם עובר עבירה, הוא צריך לראות כאילו יש לפניו עולם שלם, מלא במיליוני מלאכים וכולם פונים אליו בתחנונים: "אנא, אנו מתחננים אליך, אל תהרוג אותנו, אל תחריב את העולם הזה!"

 


עבירה היא כמו פצצת אטום, היא בעלת יכולת הרס עצום של העולמות הרוחניים. ולכן, לפני שאדם רוצה לעבור עבירה, עליו לצייר במחשבתו כאילו הוא מחזיק בפצצה אטומית היכולה להזיק ולהרוס את העולם כולו.
בעיני בשר איננו מבינים איזה הרס נוראי טמון בכל מעשה רע, איזה נזק גורמת כל עבירה, איזו חבלה גורם כל חטא. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. איננו מבינים עד כמה מעשה קטן כאן למטה, פועל למעלה, אולם על זה נאמר: "דע מה למעלה ממך". כל מה שנעשה למעלה, ממה הוא נגרם? "ממך"! מעשיך הם המשפיעים על העולמות העליונים.
עומד האדם ושואל: "כיצד אני הקטן משפיע למעלה?"

 


התשובה טמונה בפסוק: "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו", (דברים לב ט) - חלק ה' עמו, אל תקרי 'עמו' אלא 'עימו'. הנשמה אינה נמצאת בגוף האדם, היא נמצאת למעלה עם הקדוש ברוך הוא. רק חלקיק ממנה נמצא באדם, כדי לתת לו חיות בעולם שלמטה, אך רוב רובה נמצא בעולמות העליונים.

 


"כי חלק ה' עמו יעקב". המציאות שלנו בעולם הזה היא בבחינת 'עקב'. כפי שהעקב נמצא למטה בתחתית הגוף, כך אנו נמצאים בעולם הזה ב'עקב' ובתחתית. אבל אנו קשורים למעלה ב"חבל נחלתו". אדם הנמצא בקומה התחתונה של בניין גבוה, אינו יכול לגרום לאף פעולה בקומות העליונות. אבל אם האדם מושך בחבל ארוך שקצהו האחד למטה וקצהו השני למעלה, הוא מסוגל להשפיע גם על הקומות העליונות. גם אנו קשורים בחבל לעולמות עליונים. רוב הנשמה נמצא למעלה ואילו הגוף שלנו נמצא למטה, אך אנו קשורים בחבל למעלה. יש קשר בין שני הקצוות, ולכן יש לנו כח להשפיע על העולמות העליונים!

 


לאחר שהבנו את משמעות העבירה, מה היא גורמת ולמה היא מביאה, מבינים אנו עד כמה גדול חסד התשובה. הרי ההרס שנגרם מהחטאים שלנו גרוע יותר מהרס שעשו צוררי העם היהודי במהלך ההיסטוריה, ואם כן, כיצד ניתן לתקן הרס שכזה?!

 


הרי על פי ההיגיון לא יכל להיות מושג הנקרא תשובה.  למה הדבר דומה?

 


לאדם שלקח אבן, זרק אותה וניפץ שמשה של מכונית יקרה. לאחר מכן, הוא בא לבעל המכונית ואומר לו: "אדוני, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מבקש ממך מחילה!" מה יענה לו בעל המכונית? "מחילה! על מה אתה מדבר?! ראשית כל תתקן את הנזק ותפצה אותי על עוגמת הנפש שגרמת לי ואז נראה מה הלאה!"

 


על פי משל זה נשאלת השאלה: כיצד אדם יכול לשוב בתשובה לאחר שהרס והחריב עולמות שאין לו אפשרות לתקנם - כיצד יכול האדם לשוב בתשובה?!

 


חז"ל מבארים שהתשובה נבראה כאשר נברא העולם, וכפי שנאמר: "בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל... ותאמר שובו בני אדם", (תהילים צ, ב ג). היה צורך מיוחד לברוא את התשובה בזמן בריאת העולם, משום שלאחר בריאת העולם החל העולם להתנהל בדרך הטבע, לפי סדרי בראשית, ועל פי דרך הטבע אין דבר כזה תשובה. תשובה היא דבר הנמצא למעלה מן הטבע, ולכן הקדוש ברוך הוציא אותה לאור עולם קודם בריאת העולם.

 


נאמר בגמרא: "שאלו לחכמה מה משפט החוטא, אמרה: 'רשעים תרדוף רעה'. שאלו לנבואה מה משפט החוטא, אמרה: 'נפש החוטאת היא תמות'. שאלו לתורה מה משפט החוטא, אמרה: 'יביא קרבן ויתכפר לו'. שאלו לקב''ה מה משפט החוטא, אמר: 'יעשה תשובה בדברים ויתכפר לו' וכנאמר, 'קחו עמכם דברים ושובו אל ה'', בדברים אני מכפר לכם'', (ירושלמי מכות י ע''א).

 


 החכמה אומרת כי את החוטא הרשע ירדפו צרות, מכות וזעזועים. הנבואה אומרת שלרשע אין זכות קיום ועליו למות! התורה מביאה אפשרות לכפרה על ידי הקרבת קרבן, אך להביא קרבן זו משימה לא פשוטה. ראשית, כבשה או עז הם דברים יקרים. ובנוסך לכך, אם החוטא יערוך חשבון נפש ויביא קרבן על כל חטא, הוא יצטרך להביא עשרות או מאות קרבנות.

 


מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני מחכה לתשובה שלך - תעשה תשובה ויתכפר לך. "אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה", (יחזקאל לג יא). הקדוש ברוך הוא אינו רוצה מתים, הוא אינו חפץ בחולים או מוכים. הקדוש ברוך הוא אינו חפץ בקרבנות. "למה לי רב זבחיכם אמר ה'", (ישעיהו א יא) . עדיף שהאדם לא יחטא משיחטא ויביא קרבן. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את עצמנו ונתקרב אליו - "שובו אלי ואשובה אליכם", (מלאכי ג ז).

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה