דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 3463
 • הדפס
 • דוא"ל

מעל המלאכים

קרבנו

רביעי, 02 ספטמבר 2015 07:58
מעל המלאכים

טוב היה לאדם שלא נברא כלל, אך כיוון שנברא, מה עליו לו לעשות? היינו חושבים שחכמינו ילמדונו כי עליו לעסוק ללא הרף בלימוד תורה ובקיום מצוות, אך חכמים מכוונים אותנו למצוות עשה זו, יפשפש וימשמש במעשיו, וזוהי מצוות התשובה.

נאמר בפסוק: "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו", (דברים ד ל). פסוק זה מדבר על מצוות עשה מן התורה, מצוות התשובה, שהיא מצווה תמידית שעליה מצווה כל יהודי, צדיק או רשע, בכל יום, שעה ורגע מימי חייו.

 


יהודי צריך תמיד לפשפש במעשיו ולבדוק את עצמו. הגמרא מביאה מחלוקת בין בית הלל ובית הלל: "תנו רבנן שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. ואמרי לה ימשמש במעשיו", (עירובין יג ע"ב).
הרמח"ל בספר 'מסילת ישרים' מסביר את ההבדל בין "יפשפש במעשיו" ל"ימשמש במעשיו" . 'יפשפש' פירושו יחפש במעשיו לראות היכן ישנו דבר רע, כדי לעקור אותו מן השורש. לעומת זאת, 'ימשמש' זה כמו למשש, לגעת, לבדוק ולחקור.

 


בגד כשלעצמו הוא דבר טוב אבל יש בו איכויות שונות. כאשר אדם רוצה לרכוש חליפה חדשה, הוא ניגש לחנות ובודק את החליפות. הוא ממשש פה, נוגע שם, בודק את הבד ואת איכות התפירה. הוא מברר ממה עשוי הבגד, מכותנה או מפוליאסטר, מצמר או ממשי - את כל זאת מגלים באמצעות המישוש והמישמוש.  

 


"ימשמש במעשיו" על פי הרמח"ל זוהי בדיקת מעשיו הטובים של האדם, האם הם מושלמים או פגומים ובמה ניתן לשפר אותם עוד.

 


"נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא". מי שקורא את המילים ומנסה להבינן לעומק, נדהם למול משמעותן. טוב היה לאדם שלא נברא כלל, אך כיוון שנברא, מה עליו לו לעשות? היינו חושבים שחכמינו ילמדונו כי עליו לעסוק ללא הרף בלימוד תורה ובקיום מצוות, אך חכמים מכוונים אותנו למצוות עשה זו, יפשפש וימשמש במעשיו, וזוהי מצוות התשובה.

 אמרו חז"ל: "גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד", (יומא פו ע"ב). מהיכן למדנו זאת? המדרש מביא שכאשר משה רבנו עלה למרום, נזעקו מלאכי השרת ושאלו: "מה לילוד אשה בינינו?"
אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "החזיר להן תשובה!"
אמר משה רבנו: "מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם".
אמר לו הקדוש ברוך הוא: " אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה".

 


הבה ננסה להבין את מהלך הדברים. משה רבנו עולה למרום והנה שואלים המלאכים: "מה לילוד אשה ביננו?" המילה 'בין' פרושה דבר המפריד וחוצץ בין שני דברים. המלאכים המודעים לגודל דרגתם ומעלתם, יודעים כי אין דבר המפריד בינם לבין הקדוש ברוך הוא. מעלתם היא הגבוהה ביותר בבריאה כולה. והנה מגיע משה רבנו, ילוד אישה, ועולה למעלה גבוהה יותר מהם. ועל כך הם נזעקים: "מה לילוד אשה ביננו?" מה לילוד אישה ביננו לבין הקדוש ברוך הוא, כיצד יתכן שאדם יגיע לדרגה גבוהה יותר משרפי מעלה?!

 


כאשר משה רבנו מוכיח להם כי האדם יכול להגיע לדרגה גבוהה יותר מהם, הם נזעקים : הכיצד?! והלא האדם הוא יצור גשמי, הוא יכול לחטוא ולמרוד בקדוש ברוך הוא, איך יתכן שהוא יכול לחצוץ ביננו לבין הקדוש ברוך הוא?!
אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו: "אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה". מדוע על משה להחזיק בכיסא הכבוד בשעה שהוא עונה למלאכים? כי כיסא הכבוד הוא בעצמו התשובה, "ישנה תשובה המגעת עד כיסא הכבוד". כאשר האדם שב בתשובה הוא יכול לעלות ממצולות החטא, מהמקומות הגרועים ביותר, ולהגיע עד למעלה הנשגבה ביותר מעל למלאכים - עד כיסא הכבוד!

 


אנו איננו יכולים להבין בשכלנו את עוצמת התשובה. כאשר אדם מורד במלך עונשו מוות, בלא חקירה ודרישה. אין חנינה למורדים במלכות. ברור לכל כי עונשו של המורד הוא מוות, וגם אם יבוא אותו מורד, יתחנן למחילה ויבקש סליחה מן המלך בלב שלם, עדיין דינו למיתה.

 


גם אדם העובר עבירה, הרי הוא מורד במלכו של עולם. מן הדין היה שלא תהיה לו כל חנינה ושלא יוכל להימלט מעונש. אך למרות זאת הקדוש ברוך הוא נותן לאדם אפשרות לבקש מחילה ולשוב אליו. ולא עוד אלא שמעלתו לאחר ששב בתשובה, גבוהה מן המעלה בה היה בטרם חטא - "תשובה מגעת עד כיסא הכבוד!"

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה