דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 167
 • הדפס
 • דוא"ל

להזדרז בקיום המצוות

הרב רפאל זר

שני, 13 ינואר 2020 06:49
להזדרז בקיום המצוות

אם משה רבינו שהיה כל כך נצרך להם לישראל כדי לגואלם, וכמו שאמר לו השי"ת אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם, כמה צריכים אנו הקטנים להיזהר, כשמגיע דבר מצווה לידינו שלא להשהותה, ולא להתעכב בשום דבר כזה או אחר

 

 

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו... ויהי בדרך במלון, ויפגשהו ה' ויבקש המיתו, ותיקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה, ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי, וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולות".

 

אחים יקרים הפסוקים הללו מבהילים על הרעיון, משה רבינו אדון כל הנביאים, המושיע הבלעדי של כלל ישראל ממצרים, כמו שאמרו חכמינו שאמר לו השי"ת אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם, ועם כל זאת נשפט במשפט כה קשה, עד כדי כך שהמלאך נעשה כמין נחש והיה בולעו למשה מראשו ועד ירכיו, ומרגליו עד מקום המילה, ומזה הבינה ציפורה שנענש על כך שלא מל את בנו. ואמרו על כך בגמרא, אמר רבי יוסי חס ושלום לא נתרשל משה רבינו במצוות המילה, אלא אמר, אמול ואצא לדרך, סכנה היא לתינוק עד שלשה ימים, ואם אמול ואשהה שלשה ימים עד שיתרפא התינוק, הרי השי"ת צווני לך שוב מצרים, ומפני מה נענש כיוון שהתעסק במלון תחילה.

 

כשרואים פסוקים הללו זה מחייב אותנו להתבונן בדרכינו וללמוד קל וחומר נורא ואיום, אם משה רבינו שהיה כל כך נצרך להם לישראל כדי לגואלם, וכמו שאמר לו השי"ת אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם, כמה צריכים אנו הקטנים להיזהר, כשמגיע דבר מצווה לידינו שלא להשהותה, ולא להתעכב בשום דבר כזה או אחר, וכמו שנאמר בפסוק "ושמרתם את המצות" שאמנם וודאי הפירוש הפשוט בפסוק מדבר על אופן עשיית המצה, שמהרגע שנתערב הקמח עם המים צריך לשמרה שלא תבוא לידי חימוץ. אבל דרשו מכאן חז"ל מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, פירוש איך שהגיע דבר מצווה לידך מהר ועשה אותה פן תפסיד אותה.

 

וכמו שמובא בשלחן ערוך הלכות תפילה (סימן פט' הלכה ג), אסור לאדם להתעסק בצרכיו או לילך לדרך, עד שיתפלל תפילת שמונה עשרה, ולא לאכול ולא לשתות, ובהלכה ו, כתב מר"ן השלחן ערוך, אפילו ללמוד תורה אסור משהגיע זמן תפילה. רואים אנו מכאן כמה זהירות צריך בדבר מצווה, שמא יימשך באותו עסק ובאותו עניין שעוסק בו ויפסיד את התפילה או אותה מצווה.

 

ואמרו בגמרא על הפסוק "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו" פירוש צדק לפניו יהלך, קודם יתפלל ואחר כך וישם לדרך פעמיו, ומכל שכן שאחר שהתחיל במצווה יזהר למהר ולעשותה ולא יתעכב בשום דבר אחר עד שיסיים אותה, כיוון שהיצר הרע אורב לו לאדם בכל פינה, כדי לאבד ממנו את אותה מצווה שהתחיל בה.

 

ואמרו חז"ל כל המתחיל במצווה ואינו גומרה אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, שאפילו שמשה רבינו ע"ה הוציא את עצמות יוסף ממצריים, בכל זאת נאמר בפסוק "אשר העלו בני ישראל" כיוון שהם גמרו את המצווה והם הם שקברו אותו, ולכן נקראת המצווה על שמם. ועוד אמרו חז"ל כל המתחיל במצווה ואינו גומרה, קובר אשתו ובניו בר מינן, ולמדו זאת מיהודה שאמר, "מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו לכו ונמכרנו" וכ"ו ולא סיים את המצווה, שהיה יכול לומר בואו ונחזירו הביתה לאבא, ואח"כ אכן קבר יהודה את אשתו ואת בניו בר מינן.

 

לכן אחים יקרים, הבה נזהר במשנה זהירות בכל מצווה הבאה לידינו, ולא נתעצל בעשייתה לא בתחילתה ולא בסיומה ועל ידי כך נזכה למצוות רבות שלמות ומתוקנות ולא נבוש בעולם הזה ולא ניכלם לעולם הבא אמן כן יהי רצון, שבת שלום ומבורך.                 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה