שלום כבוד הרב,
רציתי בבקשה להבין יותר לעומק את הדין בעניין אכילת אבקת חלב נכרי.
אנחנו משפחה חרדית שאסרנו כל ילדינו לאכול אבקת חלב נכרי, אך ביום שבת האחרון הם קראו בעלון שהרב אברהם יוסף אומר שאין בעיה באכילת חלב נכרי, והרי הוא רב גדול שכבודו במקומו מונח, והוא בנו של מורנו ורבנו הרב עובדיה זצ"ל, שבאופן כזה או אחר מתיר את זה, וכיוון שאנחנו גרים בסמוך לבית כנסת שבו הוא מתפלל הם גם הלכו אליו ושאלו אותו ישירות והוא אמר להם שמעיקר הדין מותר לכולם לאכול אבקת חלב נכרי והמחמיר תבוא עליו הברכה.
מה אני אומרת לילדים שלי עכשיו?
תשובה (1)
 • התשובה שהתקבלה

  אושרי
  לא מחובר
  שבת, יולי 08 2017, 10:49 PM - #permalink
  בס"ד
  בענין חלב נכרי שאסור הרי זה דוקא בחלב ולא באבקה, וזה אסור גם בזמן הזה. אמנם מצינו להגאון ר' אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל הוא החזון איש, ומובא גם בספר תורת היולדת, וגם בספר קנין תורה בהלכה של הרב הורביץ מהעדה החרדית, שהיקל בכמה אופנים, ויש בזה רמז בחזון איש בסימן מא, שכתב בזו הלשון: "ואמנם כשיש פיקוח הממשלה על החלב שלא יערבו חלב טמא, והם צפויים לעונש על הזיוף, יש מקום לומר דהוי כשפחות החולבות דמירתתות, וכיושב בצד העדר, וכשהוא עומד הוא רואה. והפרי חדש כתב שאם חלב טמא ביוקר יש להתיר, כמו במורייס כיון שהתירו חכמים חלב בזמן שהוא מבורר, שהרי לחד לישנא התירו לעשות גבינה, ואף למאי דקיימא לן לאסור היינו משום חלב דביני אטפי, אבל אם היה אפשר להבטית מחלב טמא, לא היו אוסרין. וכן התירו באין בעדרו טמאה וישוב בצד העדר, וכמו שהאריך הפרי חדש, והא דאסרו באין בעדרו טמאה ואינו יושב בצד העדר, וכמו שכתב המרדכי, היינו דחשיב כחלב המופקד ביד נכרי, וחיישינן שיקח חלב מן הגוי ויערב, אבל אם אין בכל העיר טמאה הדין נותן דהוי כאין בעדרו טמאה ויושב בצד העדר, וכמו שכתב הפרי חדש. עד כאו דבריו.
  והגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה כתב להתיר חלב גויים מצד מירתת. והכוונה שהגוי מפחד שיראו אותו מערב בזה דרים אחרים. והוא מיקל לא רק באבקת חלב, אלא גם בחלב גויים. דמאחר שיש חוק מדינה הם מפחדים לערב סוגי החלב. וכמובן יש לצרף את הסרא של הפרי חדש והפרי תואר והרדב"ז, שבמקום שאין בהמה טמאה בכדר, או שחלב בהמה טמאה יותר יקר, אין בו את האיסור של חלב עכו"ם וחזי לצרף סברתם לסברא דמירתת, להקל במקום צורך גדול.
  ודעת הרב עובדיה היא שנכון להחמיר בזה וכגון לבני תורה
  אמנם מעיקר הדין מותר לאכול אבקת חלב נכרי
  [/b]ומעשה היה שהיה מרן עם בנו הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א[/b] לפני כארבעים וחמש שנה, שהזינו את מרן לברזיל, וערכו לכבודו קבלת פנים בביתו של הגביר מר ספרא. והיו שם מאכלי חלב, ונודע למרן שזה חלב עכו"ם כי בזמנו לא היה בנמצא חלב ישראל באותה עיר. ואז מרן זיע"א הזהיר את בניו שלא אכול מאומה מכל מוצרי החלב שם, ורק למי שמתגורר שם בקביעות ואין לו ברירה אחרת, בזה יסמוך על הרב פינשטיין להקל, בצירוף סברת החזון איש, אבל באורחים אין להקל בדבר זה.
  ואכן מרן זצוק"ל מעולם לא הסתמך על הרב פיינשטיין והחזון איש. ובפרט בזמנינו שיש הרבה הכשרים טובים של חלב ישראל, ואין צורך להסתמך על המקילין. ואין בזה דוחק כמו שהיה לפני חמישים שנה, כי בכל מקום אפשר להשיג חלב ישראל. לכן, אין להתיר חלב שחלבו גוי גם במקום שהמדינה אוסרת, ויש חוק שאוסר לערב סוגי חלב. כי פשט דעת מרן השלחן ערוך שאיסור זה הוא בגדר גזירה שגזרו חכמים, וגם אם בטל הטעם לא בטל הדין.
  ולכן הסומך להקל באבקת חלב נכרי יש לו סימוכין להקל בזה, שכך דעת הרב זקן אהרן וולקין, הרב אגרות משה, הרב ישכיל עבדי בחלק ה, הרב ציץ אליעזר, ועוד ועוד. בצירוף סברת הפרי חדש והחזון איש. ומכל מקום רוב בני התורה כבר נהגו להחמיר בזה, וכל אחד ואחד יחמיר על עצמו ולא יאכל אבקת חלב נכרי. (מתוך תשובת הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א).
  ולכן, עליך לומר לבניך כי נהגתם לא לאכול מאבקת חלב נכרי, ואף שזה מותר מכל מקום הרב עובדיה עצמו הורה לבניו שלא לסמוך על זה ולא לאכול. וכתב הרב יצחק יוסף בנו של מרן הרב עובדיה והוא הרב הראשי של ישראל שכל אחד ואחד יחמיר על עצמו ולא יאכל אבקת חלב נכרי.
  The reply is currently minimized הצג
תגובתך

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה