top-banner-tehilim

 

נפתחה קבוצה של קריאת תהילים יומי להצלחת כלל ישראל - בכל יום ישלח מייל עם תזכורת לקריאה של פרק תהילים באתר. ושכרו של כל האומר תהילים בכל יום: "כאלו קיים כל התורה כולה, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, וזוכה להיות תחת כסא הכבוד".